1. RESPONSABLE DE LES DADES

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SÍNDROME DE DOWN (d’ara endavant, DOWN LLEIDA) amb CIF G25351305 i domicili a Plaça Sant Pere, 3 Baixos, 25005 Lleida, és el responsable d’aquest lloc web (www.downlleida.org) i de tots les dades recollides en ell.

DOWN LLEIDA és conscient de la importància de la privadesa de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquestes, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics a les línies d’actuació de l’organització. En aquest sentit, volem garantir-vos que estem compromesos amb la protecció de les vostres dades per la qual cosa hem adoptat les mesures necessàries per evitar possibles danys o pèrdues de les dades.

Aquesta Política de Privadesa, té per objecte facilitar-li la informació necessària en relació amb el tractament que realitzem de les dades recollides així com els drets que li assisteixen, en virtut del compliment per part de DOWN LLEIDA del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la resta de normativa relativa a la protecció de les dades personals.

Així mateix, us indiquem que DOWN LLEIDA ha designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) i que podeu contactar-hi per a qualsevol consulta en aquest sentit, a través del correu electrònic info@downlleida.org

Entenem que si visiteu el nostre lloc web, és perquè accepta la present política de privadesa pel que us convidem a que la llegiu detingudament, i en el cas de no estar d’acord, no podreu navegar, visitar ni utilitzar el nostre lloc web

2. QUINES DADES RECOLLIM I PER A QUÈ?

DOWN LLEIDA recull la IP a través de cookies (veure Política de cookies al nostre Avís Legal ) per realitzar anàlisis estadístiques i monitorització del funcionament del lloc web. Aquesta informació es tracta de manera que no es pot identificar la persona després de la IP i la finalitat és monitoritzar el funcionament correcte de la pàgina i saber, per exemple, quins productes, serveis, apartats o notícies del lloc web han agradat més.

Durant la navegació a través del lloc web és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a aquest efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que en motiva el recull.

D’aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà juntament amb cada formulari web, essent comú a tots ells el responsable del tractament, indicat anteriorment, el lloc i la forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, així com de limitació o oposició al seu tractament, que s’haurà de formalitzar mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada al punt anterior oa través del correu electrònic info@downlleida.org, incloent-hi còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En cas que aporteu les vostres dades a través d’un missatge de correu electrònic, aquest formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, i són aplicables la resta d’extrems indicats al paràgraf anterior.

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de DOWN LLEIDA contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupades per aquesta en el supòsit que contracti qualsevol d’elles.

La informació que ens facilita quan de forma voluntària emplena algun dels nostres formularis la tractem amb les finalitats i legitimació que indiquem a continuació:

Formulari de contacte

Dades

Identificatius i de contacte.

Finalitats

Tramitar la consulta/sol·licitud plantejada per vostè.

Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, la informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb l’Associació i/o felicitacions nadalenques o similars.

Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades està basada en l’interès legítim per a la tramitació de la vostra consulta, i per a l’enviament de publicitat, en el consentiment que a aquests efectes us hem sol·licitat o en l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això no ha retirat aquest consentiment.

Formulari de CV

Dades

Identificatius i de contacte, de característiques personals, de circumstàncies socials, acadèmics i professionals i de detall docupació.

Finalitats

Tramitar la vostra sol·licitud com a participant en els processos de selecció de l’organització.

Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades està basada en el consentiment que a aquests efectes us hem demanat en el mateix formulari.

Formulari de Jornades i Esdeveniments

Dades

Identificatius i de contacte.

Finalitats

Gestionar l’esdeveniment en què s’ha inscrit com a participant voluntàriament.

Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, la informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb l’Associació i/o felicitacions nadalenques o similars.

Es podran captar imatges i/o veu i posteriorment publicar-les en diferents mitjans, sempre amb el consentiment previ dels titulars de les dades.

Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades està basada en l’execució d’un contracte (Condicions Generals d’inscripció a l’Esdeveniment) i per a la captació i publicació d’imatge i/o veu i l’enviament de publicitat, en el consentiment que a aquests efectes us hem sol·licitat o en l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan us remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això No ha retirat aquest consentiment.

Formulari Newsletter

Finalitats

Gestionar la Newsletter a què s’ha subscrit voluntàriament.

Remetre’l a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb l’Associació/Fundació/Federació i/o felicitacions nadalenques o similars.

Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades està basada en l’execució d’un contracte (Bases Legals / Condicions Generals de la Newsletter) i per a l’enviament de publicitat, en el consentiment que a aquests efectes us hem demanat o en l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això no ha retirat aquest consentiment.

3. COMUNIQUEM LES DADES A ALGUN TERCER?

DOWN LLEIDA únicament comunicarà dades a tercers quan efectivament estigui legitimat, com passa en els supòsits següents:

Obligació legal: Per exemple si cal facilitar les dades a l’Administració Pública (Administració Tributària o Cossos i Forces de Seguretat).

Execució de contracte: Per exemple, per a la gestió de sorteigs/concursos haurem de comunicar dades a tercers amb què organitzem o col·laborem per a la gestió del sorteig/concurs (per exemple, per enviar el premi).

Consentiment: Per exemple, quan ens hagueu donat consentiment per facilitar les vostres dades a altres entitats relacionades amb l’Associació.

DOWN LLEIDA té Encarregats del tractament, és a dir, proveïdors que poden accedir a dades per poder prestar el servei contractat, però que únicament accediran a aquestes dades per a les finalitats indicades per DOWN LLEIDA per a la prestació del servei (per exemple, serveis informàtics o de màrqueting ).

4. QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

DOWN LLEIDA conservarà les seves dades únicament mentre sigui necessari per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantingui el servei o subscripció contractat, o es gestiona la participació en l’esdeveniment o enquesta, la resposta a la vostra consulta o el procés de selecció en què participa, i per a la finalitat d’enviament de publicitat, mentre no s’oposi o revoqui el consentiment per fer-ho, i en este cas, les dades se suprimiran, entenent supressió com a bloqueig dels mateixos, en aquest sentit, les dades bloquejades quedaran a disposició exclusiva del tribunal, el Ministeri Fiscal o altres Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i pel termini de prescripció de les mateixes.

5. MESURES DE SEGURETAT

DOWN LLEIDA ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del web aplicant les mesures de seguretat previstes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD) i les derivades de la corresponent anàlisi de riscos.

6. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

DOWN LLEIDA no faran transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea o amb nivell adequat de protecció de dades declarat per la Comissió Europea.

7. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES

Aquesta política de privadesa s’aplica, com us hem informat anteriorment, al nostre lloc web, però us advertim que no és aplicable a altres pàgines a les quals pugueu accedir a través d’enllaços a pàgines de tercers, per la qual cosa us instem a que llegeixi detingudament les polítiques de privadesa d’aquests altres llocs web als quals accedeixi, fins i tot encara que hagi accedit a aquesta web mitjançant enllaç al nostre web.

8. DRETS

DOWN LLEIDA us informa a continuació dels vostres drets i de la manera d’exercitar-los. En aquest sentit, us informem que us donarem resposta en el termini màxim d’1 mes des que el rebem:

Dret d’accés

Els titulars de les dades poden sol·licitar informació sobre si tenim dades seves, i en cas afirmatiu, quines dades tenim, perquè les utilitzem, si s’han comunicat a tercers, etc.

Dret de rectificació

Els titulars de les dades poden sol·licitar la modificació de les dades que siguin inexactes o continguin errors.

Dret d’oposició

Els titulars de les dades es poden oposar en qualsevol moment que les seves dades personals siguin objecte de tractament.

Dret de supressió

Els titulars de les dades poden sol·licitar la supressió de les seves dades per exemple quan hagi finalitzat la finalitat per a la qual van ser recollides.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades

Els titulars de les dades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, i poden sol·licitar que sigui una persona qui prengui aquesta decisió.

Retireu el consentiment

Els titulars de les dades poden retirar en qualsevol moment el consentiment que hagin facilitat.

Dret a presentar una queixa davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podreu interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, telèfon 901 100 099, i lloc web www.agpd.es.

9. MENORS

Els nostres llocs web estan dirigits a majors d’edat, per la qual cosa en emplenar qualsevol formulari de recollida de dades del nostre lloc web, vostè garanteix que és major de 18 anys i serà enterament responsable en aquest sentit. A aquests efectes podrem requerir-vos el vostre DNI o document acreditatiu equivalent en qualsevol moment. En aquest sentit, animem pares i tutors a supervisar les activitats electròniques dels seus fills, per exemple, mitjançant l’ús d’eines de control parental que ajuden a proporcionar un entorn electrònic segur per als menors.

10. CONTACTE

Si voleu contactar amb nosaltres per a qualsevol assumpte relacionat amb la protecció de dades de caràcter personal, envieu un correu electrònic a info@downlleida.org

11. ACTUALITZACIONS

Si en el futur es produïssin canvis a la nostra Política de Privadesa que poguessin afectar les seves dades personals us comunicarem aquests canvis, que tindran validesa des del moment en què siguin anunciats.

Política de Privadesa actualitzada a data 25 de maig de 2018.